ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van: GASTROPROFIT, EUROPA

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1.
1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden.
2. Indien de opdrachtnemer akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende
voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

TOTSTANDKOMING

Artikel 2.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een
Offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht het
aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
De overeenkomst komt tot stand wanneer opdrachtnemer binnen acht dagen na ontvangst van
de opdracht deze bevestigt dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.

WIJZIGINGEN

Artikel 3.
1. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.
2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit
Voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen te worden
overeengekomen.
3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent wijziging van de prijs is een geschil tussen partijen
aanwezig, waarop van toepassing is het in deze voorwaarden opgenomen artikel betreffende
geschillen.

TIJDSTIP VAN LEVERING

Artikel 4.
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever dus opdrachtnemer schriftelijk in
gebreke te stellen.

EIGENDOMSOVERGANG

Artikel 5.
1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 zal de eigendom van de goederen overgaan op
opdrachtgever bij aflevering.
2. a. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan opdrachtgever
geleverde zaken totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de gesloten
overeenkomst heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de
vorderingen, die opdrachtnemer tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens
tekortschieten van opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens
opdrachtnemer. Alle kosten, die samenhangen met het terug leveren van de eigendom
zullen voor rekening van opdrachtgever zijn
b. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan,
mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen,
behoudens het hieronder in sub e bepaalde
c. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met
de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van opdrachtnemer te bewaren
d. Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens
opdrachtnemer tekortschiet of opdrachtnemer goede grond geeft te vrezen, dat hij in
die verplichtingen zal tekortschieten, is opdrachtnemer gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal
opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger
kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming
gevallen kosten
e. Het is opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in
het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen
en over te dragen.
3. Indien er gerede twijfel bij de opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de
opdrachtgever, is de opdrachtnemer bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat de
opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor
de door de opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
4. Opdrachtnemer behoudt zich de industriële en intellectuele eigendom op de
goederen/diensten voor.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het gebruiksrecht van de opdrachtgever met
Betrekking tot de geleverde goederen/diensten beperkt tot de onderneming van de
opdrachtgever. De
goederen/diensten, geleverd door de opdrachtnemer, zullen niet zonder diens uitdrukkelijke
toestemming aan derden ter beschikking mogen worden gesteld.

OVERMACHT

Artikel 6.
1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer
opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor
opdrachtnemer Niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen
Heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het
reeds Geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 7.
1. Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade, die het
gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor
zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de
verzekering gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid
beperkt tot het factuurbedrag.
3. In afwijking van hetgeen bepaald is in de leden 1 en 2 aanvaardt opdrachtnemer geen
Aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van
gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of
materialen van de opdrachtgever.
4. In geval van een onrechtmatige daad van opdrachtnemer of van zijn ondergeschikten is
Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel.
In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de verzekeringspolis.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere
rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de
opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

PRIJS EN BETALING

Artikel 8.
1. Alle genoemde prijzen op onze site zijn excl. 19% Btw/
2. Overeengekomen prijzen zijn exclusief MwSt en overige heffingen van overheidswege.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen. Indien de prijsverhoging
meer dan 10% is, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
Indien opdrachtgever consument is, kan hij, indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de
Eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht
het percentage van de verhoging.
4. Behoudens afwijkend beding dient betaling te geschieden voor of bij aflevering. Wij zijn
gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan,
zekerheid te verlangen van de opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

ONTBINDING

Artikel 9.
1. Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en
evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is opdrachtnemer
bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren.
In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.
Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveranties
Blijven in stand.
2. Indien opdrachtnemer bij toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van
Zijn verbintenis tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor
Rekening van opdrachtgever.
3. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van opdrachtgever wordt de
overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling
zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of
anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de
curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld
erkent.
4. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.
5. De goederen mogen binnen 7 dagen geruild worden (afkoelings periode), mits de artikelen en
verpakking onbeschadigd zijn. Uitgezonderd zijn artikelen die speciaal voor u zijn bewerkt,
bijvoorbeeld materialen op maat gemaakt of op maat besteld. Binnen 14 dagen na ontvangst van
de retourzending, wordt het verschuldigde bedrag aan u overgemaakt. De kosten van
retourzending komen voor uw eigen rekening en dienen vooraf betaald te worden.
6. Bij annulering door opdrachtgever wordt 10% van het totale bedrag als kosten in rekening
gebracht
.
GESCHILLEN

Artikel 10.
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk
Geschil tussen partijen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank
te .... opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet
of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
2. Indien de wederpartij consument is, heeft hij het recht gedurende een maand nadat
opdrachtnemer zich op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil
voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

AFLEVERING / RISICO

Artikel 11.
1. De aflevering geschiedt af ons magazijn zulks op het moment dat de producten het magazijn
verlaten, ook als franco levering is overeengekomen en ook indien het transport door ons of in
onze opdracht wordt uitgevoerd. Vanaf dat moment is de zaak voor risico van de opdrachtgever.

TRANSPORTKOSTEN

Artikel 12.
1. Behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomst komen de kosten van het transport en
verzekering voor rekening van de opdrachtgever. Verpakking wordt in rekening gebracht en kan
niet worden geretourneerd.
2. Transportkosten van geretourneerde goederen zijn voor rekening van opdrachtgever.

GARANTIE / SERVICE

Artikel 13.
1. Garantie wordt alleen verleend indien dit nadrukkelijk is overeengekomen. Op gebruikte
Goederen wordt nooit garantie gegeven.

GEBRUIKTE GOEDEREN

Artikel 14.
1. Goederen die niet fabrieksnieuw zijn worden door ons als gebruikte goederen aangeboden in
de staat waarin ze zich bevinden op het moment van de verkoop. De goederen zijn op werking
beproefd doch worden overigens zonder enige garantie geleverd.

PARTIJEN

Artikel 15.
1. Goederen die als partij, dat wil zeggen verschillende goederen tegelijk in één koop, worden
verkocht, worden verkocht in de staat waarin ze zich op het moment van de overeenkomst
bevinden. De goederen kunnen nieuw of gebruikt zijn, en ook nieuwe goederen kunnen
beschadigd zijn. Op deze goederen wordt, behoudens wanneer fabrieksgarantie van toepassing
is, geen garantie gegeven.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2021 Menu | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel